Invent

UPUTSTVA ZA MONTAŽU

 

Priključenje provodnika kod priključnica vrši se pomoću vijaka.  Priključenje provodnika kod sklopki, zavisno od tipa njihovog priključka, vrši se pomoću vijaka ili jednostavnim umetanjem blankiranog dijela provodnika (dijela provodnika sa skinutom izolacijom) u predviđeni otvor. U slučaju vađenja provodnika iz sklopke sa bezvijčanim priključkom potrebno je pritisnuti odgovarajuće dugme čime se provodnik oslobađa iz opružnog kontakta i jednostavno izvuče.

Sklopke za ugradnju u zid:

1. Isključiti dovod električne energije (osigurač, glavna sklopka);
2. Skinuti tipkalo(a), uklopni i ukrasni okvir sklopke;
3. Pripremiti provodnike za sklopku (skinuti izolaciju u dužini od 10mm);
4. Izvršiti povezivanje pripremljenih provodnika prema odgovarajućoj šemi veze;
5. Podsklop sklopke postaviti u doznu, poravnati ga i pritegnuti vijke na šapicama;
6. Montirati ukrasni i uklopni okvir i tipkalo(a);
7. Uključiti dovod električne energije;

Priključnice za ugradnju u zid:

1. Isključiti dovod električne energije (osigurač, glavna sklopka);
2. Odviti centralni vijak na poklopcu priključnice i skinuti poklopac;
3. Pripremiti provodnike za priključnicu (skinuti izolaciju u dužini od 10mm);
4. Izvršiti povezivanje pripremljenih provodnika prema odgovarajućoj šemi veze;
5. Podsklop priključnice postaviti u doznu, poravnati ga i pritegnuti vijke na šapicama;
6. Montirati  poklopac  priključnice;
7. Uključiti dovod električne energije;

Sklopke za ugradnju na zid:

1. Isključiti dovod električne energije (osigurač, glavna sklopka);
2. Skinuti tipkalo(a) i gornju kutiju sklopke;
3. Na uvodnicima kablova napraviti otvore prema prečniku kabla namijenjenog za instalaciju;
4. Pričvrstiti donju kutiju sklopke na mjesto predviđeno za montažu;
5. Pripremiti provodnike za sklopku (skinuti izolaciju u dužini od 10mm)
6. Izvršiti povezivanje pripremljenih provodnika prema odgovarajućoj šemi veze;
7. Za potrebe nastavljanja strujnog kola uzemljenja koristiti vijak postavljen u donjoj kutiji sklopke;
8. Montirati gornju kutiju i tipkalo(a) sklopke;
9. Uključiti dovod električne energije;

Priključnice za ugradnju na zid:

1. Isključiti dovod električne energije (osigurač, glavna sklopka);
2. Odviti vijke sa gornje kutije priključnice i skinuti gornju kutiju;
3. Na uvodnicima kablova napraviti otvore prema prečniku kabla namijenjenog za instalaciju;
4. Pričvrstiti donju kutiju priključnice na mjesto predviđeno za montažu;
5. Pripremiti provodnike za priključnicu (skinuti izolaciju u dužini od 10mm)
6. Izvršiti povezivanje pripremljenih provodnika prema odgovarajućoj šemi veze;
7. Montirati gornju kutiju i tipkalo(a) priključnice;
8. Uključiti dovod električne energije;

 

Montažu treba da izvrši stručno lice!


Scroll to top